Dịch vụ cho phép doanh nghiệp lấy giấy nộp tiền (GNT) vào ngân sách nhà nước và được Ngân hàng thương mại xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời
Kê khai thuế doanh nghiệp Nộp thuế doanh nghiệp
Kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp