Dịch vụ cho phép công dân lấy giấy nộp tiền (GNT) vào ngân sách nhà nước và được Ngân hàng thương mại xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời
Kê khai thuế cá nhân Nộp thuế cá nhân
Kê khai gia hạn nộp thuế